LYSETS SANG - at synge med Engle

Lysets Sang giver en enkel åbning til himmel-jord-energi. Det er en meditationsform, hvor tonen giver dit fokus og er bærer af det spirituelle lys; et medie for grounding og tilstedeværelse af dette lys på planeten.
Gennem Lysets Sang synges toner til planeten og planetens vand. Disse toner er kodet med ny kristenergi, der løfter frekvensen i hver af os. Lysets Sang muliggør på en enkel måde opstandelsen. Det løft, der gør det muligt for os på Den blå Planet at modtage kristusenergien og leve i den. Arbejdet med sang som fokus for ånden, intensiverer udvikling ikke blot for dig selv, men for planeten og den kollektive bevidsthed.

Lettilgængelig erkendelse
Vi befinder os netop nu på forkanten af en energi, som vi er sammen om at gøre os bekendte med, finde os hjemme i og arbejde med. Lyset er gavmildt, flydende og generøst, og lettilgængeligt for alle i den nye tid. Det, der før i tiden har været skjult af flere årsager, jordiske som åndelige, og som krævede mystikerens nøgler og okkulte hemmeligheder, er nu enkelt tilgængeligt.

Vi kan med ord og toner, på nye og enkle måder, få lov at medleve og medskabe. En helhed opleves i vort ”Jeg ER”, og vi erkender direkte via den højere bevidsthed. Energien går igennem os, det handler derfor ikke længere om at viljesmæssigt tro på en fjern Kristus, men selv være tilstede i kristusenergien. Vi skal nu vænne os til at være på planeten i flere frekvenser - og efterhånden åbne øjnene og se, at vi lever her - med mestre og engle.

Gennem Lysets Sang synges toner til planeten og planetens vand. Disse toner er kodet med ny kristenergi, der løfter frekvensen i hver af os. Lysets Sang muliggør på en enkel måde opstandelsen. Det løft, der gør det muligt for os på Den blå Planet at modtage kristusenergien og leve i den. Arbejdet med sang som fokus for ånden, intensiverer udvikling ikke blot for dig selv, men for planeten og den kollektive bevidsthed.

Om lysets sang - Bogen:
Bogen her er lavet for, at du med enkle øvelser – helt praktisk og forhåbentlig lettilgængeligt – kan frigøre din sang og i lysets sang opøve evnen til at lytte ind i lyset, se og ”medhuske”, hvem vi er.
Bogen er skrevet med en vekselvirkning mellem ord og øvelser. Sangøvelserne er gjort meget enkle, i et forsøg på at tillade lyden, tillade genopdagelsen af den frie naturstemme, snarere end sangstemmens finpudsning og musikalsk skoling. Altså er disse øvelser tænkt som hjælp til dine første skridt, en åbning, der muliggør enkel indgang til den naturlige stemme. Din oprindelige stemme. Og en indgang ikke mindst til lysets sang. For et videregående arbejde med sangens finere nuancer og stemmens videreudvikling, vil jeg altid opfordre til et ”mesterlære”-forhold, en proces i udveksling med en lærer.
Jeg har indføjet et afsnit, der ikke umiddelbart ser ud til at have med sang at gøre, men som rummer tanker og idenøgler til englemenneskets hverdagsliv. Mange englemennesker har fortalt, hvordan de føler sig alene med deres oplevelse af verden og deres højtvibrerende sensitivitet, og de oplever en vis rådvildhed ved at skulle manøvrere som multidimensionelt menneske. Det er en væsentlig del af arbejdet med lysets sang at genkende dette. Der er idenøgler til, hvordan Lysets Sang kan hjælpe i tilværelsen.

Velkommen til dine gaver: din stemme, din sang, dit højere selv, og dit hellighjertes dør.
Engle synger allerede med dig; Lysets sang.

Om sangene:
... hver lyd nu bringe lys
og glæde din toneleg
vor blå planet fornys
lysvæld! Guds Ord!
Af dig...

Alle mine sange er skrevet for menneskets helhed og opløftelse til lys, dermed for kristusenergiens genkomst og genkendelse i hver eneste af os, gaven tilegnet Den blå Planet, en kærligt givet energi tilgængelig i nuet. Det evige Nu.
Mange af sangene er knyttet til og ”tilhvisket mig” af Mester Sananda.
Sanandanavnet er et ny tids kalde- og syngenavn for Glædens Herre, Kristus, som vi hidtil har kendt som Jesus. Sanandanavnet helbreder menneskets kristusvrede, egoets smerte, og åbner for englemenneskets bevidsthed, hvor maskulin og feminin kristenergi forenes i helhed. Det er et glædens og transformationens navn at synge på til den ”ordløse sungne bøn”, lydmeditationen, i lighed med de gamle helligord og lyde: Om, Aoum, Amen, Alleluia. Derfor tilsynges Sananda ofte i sidste vers af mine sange. Du inviteres til med åben bevidsthed at sætte klangen heraf i dit hjerte. Det giver en virkningsfuld åbning for aktiv genkomst af kristenergien i vore inderste hjertekamre.

Om musikalsk fortolkning af sangene og melodivalg
Jeg vælger oftest folketoner eller middelaldermelodier med deres enkle umiddelbarhed. Her er frasen opbygget som et naturligt opstået forløb over et ”pustet suk”. Det er enkelt for os at genkende, og der er ikke vedhæftet associationer, der forvirrer i den meditative virkning. Som regel ligger disse sange også indenfor et rimeligt toneomfang, da dette er sange, der i første omgang er tænkt som enkle ting til udvidelse af meditative oplevelser.

Folkemelodierne er oftest bygget op som musikalske ”spørgsmål” og ”svar”. Første del af melodien åbner, anden del af melodien finder ro og falder på plads. Lig en bølge, der svares af en anden bølge. Tillad derfor frasen at folde sig ud – vende i luften – for siden at finde ”hjem til hvile”.

Mærk hvor melodien har et højdepunkt og tænk en retning hen mod dette. Lad derefter frasen falde til ro. Tillad dit udtryk, tillad at lade intentionen flyde gennem og forme sangen musikalsk. Vi arbejder i disse sange i en flydende tidsoplevelse. Lyt til din impuls og intuition.

Brug altid åndedrættet som pejling for din musikalske-sanglige oplevelse og fornemmelse for sangens tempo og karakter. Træk dit vejr i fred undervejs, tænk på det dybe, afspændte åndedræt, der fortsætter ind i støtten. Lad gerne åndedrættet følge med frasen eller med komma, forholdsord.

I sangene har jeg forsøgt at ramme sangbare vokalklange i mit valg af ord og udtryk. Du kan opleve, at sproget selv fordrer din klang, at ord og valg af vokal hjælper dig i forhold til højtoner og højdepunkter. Se tonen - og ordene - flyde frem foran dig.

Jeg har ikke medtaget noder til alle ovenstående salmer og sange, men har i mit valg af nodeeksempler fokuseret på de knapt så kendte melodier, der ellers kunne være vanskelige at finde for brugeren af bogen.

Nogle af sangene er ret lange, op til 22-24 vers, derfor er der versnumre fremhævede med fed skrift; disse vers er forslag til brug for forkortelse.
Vibeke Rolskov | CVR: 20962186 | Byrum Hovedgade 78, 9940 - DENMARK | Tlf.: 28590916 | lysetssang@hotmail.com